Условия за участие в играта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – “Лаптоп Lenovo за мен”

Kампанията “Лаптоп Lenovo за мен” се провежда посредством игра в социалния сайт Facebook от 03.06-2011-02.07.2011 , като  се зачита участието на всеки, който e спазил долу-посочените условия:

За коректно участие в играта считаме това, в което участниците са попълнили коректно своето име и имейл адрес и са натиснали бутона “Share”, както е указно в условията.

1. Служители на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” нямат право да участват в играта.

2. Награди ще получават само хората, чието участие, отговаря на тяхната самоличност. Също така, тъй като участниците ще бъдат информирани за това дали са печеливши от играта, посредством техния Facebook профил, или имейл адреса, с който са се регистрирали, те трябва да бъдат реалните собственици на същите тези имейл адреси и Facebook профил, с които са заявили своето участие.

3. „PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи“ си запазва правото да променя условията за участие в която и да е игра по всяко време, без предупреждение.

4. PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” не поема никаква отговорност или каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквато и да било информация, свързана с провеждането на игрите в в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://pcstore.bg/ , като „PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи”  си запазва правото да отстранява всякаква  информация страницата на сайта без каквото и да било обосноваване или предизвестие.

Правила за провеждане на играта:

Организатори и официален правилник на рекламната кампания
(1) Промоционалната игра  се организира и провежда от СТА ЕООД  със седалище и адрес на управление – София, жк. Красна Поляна 1, бл. 10, ап. 49 или PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” (наричан нататък в текста Организаторът и/или PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” ).

С цел провеждането на играта съставихме правилник, чийто условия участващите са длъжни да спазват (нататък в текста наричан „Официалният
правилник”). Той е достъпен за всеки в следния уеб сайт: www.news.pcstore.bg.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник по всяко време без за това да е необходимо предизвестие.

Промоционалната игра ще се проведе  в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://pcstore.bg/. Промоционалната игра ще се организира и проведе на цялата територия на България. В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на играта, това ще бъде оповестено предварително.

След като играта приключи, Организаторът не носи отговорност и/или каквито и да било задължения, породени от обстоятелства след края на играта. Настоящата алинея има за цел да предотврати евентуално заблуждение у потребителя, че за Организатора може да възникне каквото и да било задължение или отговорност по отношение на Официалния правилник след края на играта.

Право на участие

-В играта може да участва всеки гражданин на възраст над 18 години.
-В играта нямат право да участвате служители на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи, както и членове на техните семейства.
-В играта могат да вземат участие всички мъже и жени, които са на възраст над 18 години.

– В играта нямат право да участват лица под 18 години

-Правото на участие в играта и наградите, свързани с нея, НЕ е обвързано със закупуването на продукт от търговската верига на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи

– За да участват в играта и разпределянето на наградите, участниците трябва да отбележат на анкетата в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи, че са съгласни с общите условия за участие. Всеки участник трябва да спазва описаните условия, за да бъде зачетено участието му/й за валидно и съответно да подлежи на награждаване.

Цел на играта:

Целта на играта е спечелването на различни награди в периода на нейното развитие и голямата награда – лаптоп.

Механизъм на играта

Промоционалната кампания „Лаптоп за мен“ се провежда посредством томбола, като  се зачита участието на всеки, който коректно е попълнил въпросите в горепосочената анкета и отговаря на горепосочените условия.

За коректно попълване на анкетата считаме попълване, в което участниците са попълнили коректно своето име и имейл адрес и са натиснали бутона “Share”, както е указано в условията.

Голямата награда – лаптоп  ще бъде връчена на един участник, който ще бъде избран на случаен принцип, посредством организирането на томбола, която ще се проведе в присъствието на нотариус на 02.07.2011 .

Спечелилите допълнителните награди ще бъдат избирани ежедневно на база на отговорите, които дават на специфични въпроси засягащи модели лаптопи от марката Lenovo.

На награждаване подлежат само хората, които са отговорили коректно и правилно на всички въпроси.

Да получи награда има възможност всеки, който участва в играта на PCStore.bg и приеме условията на този правилник. Всеки участник, който се опита да измами системата или да увеличи по изкуствен начин своите шансове за победа, ще бъде санкциониран с елиминиране (забрана) от играта. Също така, Организаторът си запазва правото да елиминира от играта лице с повече от една регистрация, както и лице, което нарушава правилата, дефинирани в този Официален правилник.

Разпределянето на наградите ще бъде базирано на информацията, която участниците са подали в регистрацията си за играта и към нас. Ние ще се свържем с тях посредством Facebook и имейл адреса, който са подали при заявката си за участие.

Победителите ще бъдат обявени публично в страницата на PCStore.bg в социалния сайт Facebook, както и в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://news.pcstore.bg/

Всички живущи в гр. София ще си получат лично наградите в някой от обектите – част от търговската верига на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” на база на представени документи за самоличност, които да отговарят на данните, подадени в регистрационната форма на анкетата. Ако участниците не отговарят на това условие, те не подлежат на награждаване.

Всички спечелили, които живеят извън територията на гр. София ще получат наградите си чрез доставка с куриер в срок от 20/двадесет/ работни дни от съответното уведомяване. Разходите за доставка на допълнителните награди са за сметката на печелившите.

Също така, победителите ще бъдат информирани за наградата и процедурата, която трябва да следват във връзка с получаването й.

Наградите няма да бъдат връчени на победителите в следните случаи:

– Спечелилият не предостави точен пощенски адрес в срок от 10 календарни дни от уведомяването, че е спечелил съответната награда, въпреки че в този срок му е било изпратено съобщение от Организатора и е направен опит за връзка с него посредством имейл и/или Facebook.

-Спечелилият не се появи лично в някой от нашите офиси с документи за самоличност, за да си получи награда в срок от 10 календарни дни.

– Спечелилият не спази процедурата, посочена в този правилник, която трябва да бъде изпълнена за целите на получаването на наградата.

– Спечелилият не отговаря на условията на този Официален правилник.

Условия за допускане до участие

За да бъде допуснат до участие в играта, кандидатът за участие трябва
едновременно да отговаря на следните условия:
– Да отговаря на изискванията на този Официален правилник
– Да не се опитва да мами системата или да увеличава по изкуствен начин своите шансове за победа (например, чрез създаване на повече от един профил, или повече от една регистрация с различен имейл адрес и, който да не съответства на официалните му данни.).

– Участието в играта му да съответства на изискванията, зададени в условието и да се е съгласил с тяхното спазване.

Грешки, несъответстващи материали

Организаторът на тази кампания, СТА ЕООД не носи каквато и да  било отговорност в случай на несъответстващи данни и материали (които участниците публикуват в противоречие с изискванията на този Официален правилник и съответните закони – за защита на личните данни, авторско право и т.н.).

Авторско право

Регистрираните потребители на сайта и участниците трябва да спазват закона за авторското право и сродните му права. Качвайки каквито и да било материали, лицето, което ги изпраща, автоматично декларира, че притежава правото за това. Организаторите не носят каквато и да било отговорност в случай на евентуални конфликти, свързани с авторското право. Цялата отговорност се носи от лицето, което качва материалите.

Обработването на личните данни

(1) С регистрацията си в тази игра, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.
(2) С регистрацията си в тази игра, участниците дават съгласието си търговски представител на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи да се свърже с тях по телефона, или посредством електронна поща.

(4) Организаторът се задължава да не използва лични данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица освен при изричното съгласие, представено от Участниците до Организатора.

Данъци върху наградата

Всички евентуални данъци, основанието за дължимостта на които е възникнало преди връчването на наградите ще бъдат задължение на Организатора.
Организаторът на кампанията няма да плаща каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на кампанията.

Съдебни спорове и приложимо законодателство
В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

Прекратяване на промоционалната игра
Организаторът си запазва правото да прекрати промоционалната игра преди  датата 17.06.2011  г. по реални и независещи от волята и контрола на Организатора причини, които правят невъзможно продължаването на промоционалната игра, но не преди публичното оповестяване на това преждевременно прекратяване.
В този случай, Организаторът трябва да публикува на страницата на промоционалната кампания в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://pcstore.bg/ съобщение за нейното прекратяване и да свали от нея банера, оповестяващ условията за участие.

Author: Иван Михайлов

Share This Post On

Submit a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *