Условия за участие в анкетата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – “Лаптоп за мен”

Kампанията “Лаптоп  за мен” се провежда посредством анкета, като  се зачита участието на всеки, който коректно е попълнил въпросите в анкетата.

За коректно попълване на анкетата считаме попълване, в което участниците са отговорили достоверно на всички въпроси, поставени в анкетата.

1. Служители на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” нямат право да участват в игрите.

2. Награди ще получават само хората, чийто регистрации в анкетата отговарят на тяхната самоличност.

3. “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” си запазва правото да променя условията за участие в която и да е игра по всяко време, без предупреждение.

4. PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” не поема никаква отговорност или каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквато и да било информация, свързана с провеждането на игрите в в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://pcstore.bg/ , като „PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи”  си запазва правото да отстранява всякаква  информация страницата на сайта без каквото и да било обосноваване или предизвестие.

Условия за участие в играта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи с награда лаптоп :

Правила за провеждане на играта:

Организатори и официален правилник на рекламната кампания
(1) Промоционалната игра  се организира и провежда от СТА ЕООД  със седалище и адрес на управление – София, жк. Красна Поляна 1, бл. 10, ап. 49 или PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” (наричан нататък в текста Организаторът и/или PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” ).

С цел провеждането на играта съставихме правилник, чийто условия участващите са длъжни да спазват (нататък в текста наричан „Официалният
правилник”). Той е достъпен за всеки в следния уеб сайт: www.news.pcstore.bg.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник по всяко време без за това да е необходимо предизвестие.

Промоционалната игра ще се проведе  в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://pcstore.bg/. Промоционалната игра ще се организира и проведе на цялата територия на България. В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на играта, това ще бъде оповестено предварително.

След като играта приключи, Организаторът не носи отговорност и/или каквито и да било задължения, породени от обстоятелства след края на играта. Настоящата алинея има за цел да предотврати евентуално заблуждение у потребителя, че за Организатора може да възникне каквото и да било задължение или отговорност по отношение на Официалния правилник след края на играта.

Право на участие

-В играта може да участва всеки гражданин на възраст над 18 години.
-В играта нямат право да участвате служители на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи, както и членове на техните семейства.
-В играта могат да вземат участие всички мъже и жени, които са на възраст над 18 години.

– В играта нямат право да участват лица под 18 години

-Правото на участие в играта и наградите, свързани с нея, не е обвързано със закупуването на продукт от търговската верига на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи

– За да участват в играта и разпределянето на наградите, участниците трябва да отбележат на анкетата в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи, че са съгласни с общите условия за участие. Всеки участник трябва да спазва описаните условия, за да бъде зачетено участието му/й за валидно и съответно да подлежи на награждаване.

Цел на играта:

Целта на играта е спечелването на различни награди в периода на нейното развитие и голямата награда – лаптоп.

Механизъм на играта

Промоционалната кампания “Лаптоп за мен” се провежда посредством томбола, като  се зачита участието на всеки, който коректно е попълнил въпросите в горепосочената анкета и отговаря на горепосочените условия.

За коректно попълване на анкетата считаме попълване, в което участниците са отговорили на всички въпроси, поставени в анкетата.

Голямата награда – лаптоп  ще бъде връчена на един участник, който ще бъде избран на случаен принцип, посредством организирането на томбола, която ще се проведе в присъствието на нотариус на 04.07.2011 .

Спечелилите допълнителните награди – 20 флаш памети 4GB ще бъдат обявени официално в нашия сайт – news.pcstore.bg – на 04.07.2011, като спечелилите ще си получат наградите до една календарна седмица  след официалното им обявяване.

На награждаване подлежат само хората, които са отговорили коректно на всички въпроси в анкетата.

Регистрацията и участието в играта е индивидуално и всеки участник може да се регистрира и да спечели само един-единствен път с една регистрация.

Да получи награда има възможност всеки, който участва в играта на PCStore.bg и приеме условията на този правилник. Всеки участник, който се опита да измами системата или да увеличи по изкуствен начин своите шансове за победа, ще бъде санкциониран с елиминиране (забрана) от играта. Също така, Организаторът си запазва правото да елиминира от играта лице с повече от една регистрация, както и лице, което нарушава правилата, дефинирани в този Официален правилник.
Разпределянето на наградите ще бъде базирано на информацията, която участниците са подали в регистрацията към анкетата и към нас.

Победителите ще бъдат обявени публично в страницата на PCStore.bg в социалния сайт Facebook, както и в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://pcstore.bg/

Всички живущи в гр. София ще си получат лично наградите в някой от обектите – част от търговската верига на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” на база на представени документи за самоличност, които да отговарят на данните, подадени в регистрационната форма на анкетата. Ако участниците не отговарят на това условие, те не подлежат на награждаване.

Всички спечелили, които живеят извън територията на гр. София ще получат наградите си чрез доставка с куриер в срок от 20/двадесет/ работни дни от съответното уведомяване.

Също така, победителите ще бъдат информирани за наградата и процедурата, която трябва да следват във връзка с получаването й.

Наградите няма да бъдат връчени на победителите в следните случаи:

– Спечелилият не предостави точен пощенски адрес в срок от 10 календарни дни от уведомяването, че е спечелил съответната награда, въпреки че в този срок му е било изпратено съобщение от Организатора и е направен опит за връзка с него по телефона.

-Спечелилият не се появи лично в някой от нашите офиси с документи за самоличност, за да си получи награда в срок от 10 календарни дни.

– Спечелилият не спази процедурата, посочена в този правилник, която трябва да бъде изпълнена за целите на получаването на наградата.

– Спечелилият не отговаря на условията на този Официален правилник.

Условия за допускане до участие

За да бъде допуснат до участие в играта, кандидатът за участие трябва
едновременно да отговаря на следните условия:
– Да отговаря на изискванията на този Официален правилник
– Да не се опитва да мами системата или да увеличава по изкуствен начин своите шансове за победа (например, чрез създаване на повече от един профил, или повече от една регистрация с различен имейл адрес и, който да не съответства на официалните му данни.).

– Участието в играта му да съответства на изискванията, зададени в условието и да се е съгласил с тяхното спазване.

Грешки, несъответстващи материали

Организаторът на тази кампания, СТА ЕООД не носи каквато и да  било отговорност в случай на несъответстващи данни и материали (които участниците публикуват в противоречие с изискванията на този Официален правилник и съответните закони – за защита на личните данни, авторско право и т.н.).

Авторско право

Регистрираните потребители на сайта и участниците трябва да спазват закона за авторското право и сродните му права. Качвайки каквито и да било материали, лицето, което ги изпраща, автоматично декларира, че притежава правото за това. Организаторите не носят каквато и да било отговорност в случай на евентуални конфликти, свързани с авторското право. Цялата отговорност се носи от лицето, което качва материалите.

Обработването на личните данни

(1) С регистрацията си в тази игра, Участниците потвърждават, че са запознати
с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.
(2) С регистрацията си в тази игра, участниците дават съгласието си търговски представител на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи да се свърже с тях по телефона, или посредством електронна поща.

(4) Организаторът се задължава да не използва лични данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица освен при изричното съгласие, представено от Участниците до Организатора.

Данъци върху наградата
Всички евентуални данъци, основанието за дължимостта на които е възникнало
преди връчването на наградите ще бъдат задължение на Организатора.
Организаторът на кампанията няма да плаща каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на кампанията.

Съдебни спорове и приложимо законодателство
В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

Прекратяване на промоционалната игра
Организаторът си запазва правото да прекрати промоционалната игра преди  датата 04.07.2011  г. по реални и независещи от волята и контрола на Организатора причини, които правят невъзможно продължаването на промоционалната игра, но не преди публичното оповестяване на това преждевременно прекратяване.
В този случай, Организаторът трябва да публикува на страницата на промоционалната кампания в сайта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи – http://pcstore.bg/ съобщение за нейното прекратяване и да свали от нея банера, оповестяващ условията за участие.

Победител от първата анкета “Лаптоп за мен” на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи, която се проведе до 23.12.2010 е Иван Киров от Варна! Вече успяхме да се чуем с него и да му честитим. Благодарим на всички останали, които участваха  и ви пожелаваме късмет следващия път!

Вече можем да обявим официално победителя от втората ни томбола, която проведохме през месец май с награда – лаптоп Dell Inspiron N5030! Това е Любомир Мършелев от гр. Шумен – да му е честито! Името му беше изтеглено измежду повече от 10 000 участници посредством сайта Random.org в присъствието на нотариус. Благодарим на всички останали, които участваха и Ви пожелаваме успех в следващата ни игра :)))!

Ето ги и първите 20 души, които печелят флаш памети (запазваме начина на изписване на имената,  по който сте ги изписали) :

1.Мартин Добрев
Килифарево

2. Nikolova

Shumen

3. Мартин Маринов

Варна

4. borqna cholakova

selo bytan

5. Светослав Пепечков

Пазарджик

6. Добромир Байчев

Варна

7. Тодор Иванов

ДИМИТРОВГРАД

8. Иван Иванов

Пловдив

9. Андония Куцарова

Пловдив

10. Ivet Blagoeva

Blagoevgrad

11. HaralambiMihaylov

vraca

12. Антоанета Миланова

Кърджали

13. Анна Пенева

Бургас

14. Красимира Тодорова

с.Езерово

15. Саша Митовски

Д.Дъбник

16. Крум Крумов

Пловдив

17. Калина Пенева

Бургас

18. Росица Христова

гр.Бяла обл.Русе п.код7100

19. Нора Баланска

Шумен

20.

zdravko  panchev
plovdiv

Честито!

Author: Иван Михайлов

Share This Post On

30 коментара

 1. Успех!

 2. Успех на всички и от нас 🙂

 3. Надявам се това да се случи.

 4. Желая този лаптоп за връзка с интернет.

 5. Da

 6. Запознах се…

 7. tova e pove4e ot super

 8. 🙂

 9. da

 10. zapoznah se

 11. ok

 12. da zapoznah se s pravilata

 13. запознах се с условията

 14. !

 15. Bi bilo 4udesno ako spe4ely

 16. zapoznax se za ysloviata!

 17. bih iskala da spe4elq tozi laptop,za6toto e v sani6tata ,v me4tite mi,a bez vas,nqma da uspeq,iskam go

 18. zapoznah se s usloviqta i si pojelavam kasmet

 19. Запознах се с условията

 20. Ne se napavaite,laptopa e za men!!!!!! Kupil sam go veche!!!

 21. Запознах се с условията и си пожелавам късмет.

 22. Запознах се.И аз го искам.

 23. Е, 4.07.2011 мина…

 24. Здравейте Стоян, победителят беше изтеглен на 4-ти, и днес ще го обявим официално. Извиняваме се за забавянето.

 25. А останалите, които печелят флашки къде са обявени?

 26. Ще ги обявим след съвсем малко 🙂

Submit a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *